REGULAMIN

Podmiot odpowiedzialny za regulamin : Pharmanautica Sp. Z o.o. , Ul. Zagrodowa 33, 72-003 Dobra

 1. Regulamin dotyczy zasad dostaw oraz reklamacji produktu LipidTest Control na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do podmiotów (konsumentów) nabywających produkt LipidTest Control.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za aspekty jakościowe oraz rozpatrywanie reklamacji jest producent : LIPID Sp. Z o.o. , Ul. Mickiewicza 34, 34-100 Wadowice, NIP 551-264-20-23
 4. Reklamacja może być zgłoszona drogą mailową lub drogą poczty tradycyjnej.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do 30 dni kalendarzowych rozpatrywania reklamacji biorąc pod uwagę czas korespondencji z producentem oraz produkcję towarów zastępczych.
 6. Podstawą do reklamacji może być tylko i wyłącznie uszkodzenie produktu powstałe na skutek transportu bądź produkt z fabryczną wadą (opakowanie zewnętrzne lub saszetka).
 7. Potwierdzenie odbioru zamówienia jest jednoznaczne z klasyfikacją produktu jako „dostarczonego bez wad” przez kupującego.
 8. Reklamacja nie uwzględnia „przeterminowania” testów tj. zwrotu produktu na podstawie przedawnienia terminu przydatności. Jednocześnie producent zobowiązuje się do wysłania towaru, którego data ważności na moment dostarczenia nie jest krótsza niż 6 miesięcy. W gestii kupującego leży logistyczne rozplanowanie ilości badań w stosunku do wielkości zamówienia.
 9. Kupujący ma prawo do wymiany testów w przypadku uszkodzonych partii w ilości 1 do 1. Jeśli protokół reklamacyjny dotyczy testów w ilości n, producent prześle produkty nowe, wolne od wad, w ilości tożsamej n.
 10. Nie przewiduje się zwrotów pieniężnych, tylko produktowe.
 11. Producent potwierdza aktualne dopuszczenie produktu do obrotu.
 12. Producent ponosi koszty dostaw towarów.
 13. Pharmanautica Sp. Z o.o. dostarczy wszystkich informacji dotyczących produktu oraz zasad jego działania na każdą prośbę kupującego
 14. Pharmanautica Sp. Z o.o. nie odpowiada za uchybienia jakościowe produktu.